Zmiany w ewidencji przedsiębiorców

Strona główna » Aktualności » Zmiany w ewidencji przedsiębiorców

wielkość tekstu:A | A | A

Od 1 lipca 2011 r. zaczną obowiązywać przepisy regulujące funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którą prowadzić będzie już nie Wójt Gminy lecz Minister Gospodarki. Jakie zmiany w związku z tym czekają przedsiębiorców będących osobami fizycznymi?

 
Do końca 2011 r. organy gmin są zobowiązane przekazać do systemu teleinformatycznego CEIDG dane przedsiębiorców zarejestrowanych w prowadzonych przez nie ewidencjach działalności. Przekazaniu nie podlegają dane tych przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność przed 1 lipca 2011 r. Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (nie weszła jeszcze w życie) przewiduje, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta pozostaną jednak organami ewidencyjnymi w stosunku do wpisów nieprzeniesionych do CEIDG, jednak nie dłużej niż do końca 2011 roku. W związku z tym dla przedsiębiorców, którzy posiadają już wpis do ewidencji działalności gospodarczej organem ewidencyjnym pozostaje Wójt Gminy Olsztyn, który przyjmie i rozpatrzy wnioski na dotychczasowych zasadach. Natomiast osoby, które będą rozpoczynać swoją działalność od 1 lipca br. lub po 1 lipca br. złożą już wnioski o wpis do CEIDG
 
Zarówno jedni, jak i drudzy mogą załatwić swoją sprawę w Urzędzie Gminy Olsztyn. Od 1 lipca będzie obowiązywać nowy wniosek tzw. CEIDG-1. Będą go wypełniać zarówno przedsiębiorcy ubiegający się o wpis do CEIDG jak i ci, których wpis pozostaje w gminnej ewidencji. Już teraz można się zapoznać z jego treścią na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki. Wniosek ten jest znacznie bardziej rozbudowany, przedsiębiorca będzie m.in. musiał podać informację o pozostawaniu w małżeńskiej wspólnocie majątkowej, o spółkach cywilnych (jeśli prowadzi działalność w takiej formie), złożyć oświadczenie, że nie wydano wobec niego prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania zgłoszonej przez niego działalności.  
 
Od 1 lipca 2011 r. każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność będzie mógł zarejestrować firmę, a następnie zgłosić zmiany, zawieszenie, wznowienie i zakończenie działalności przez Internet za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w BIP Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o ile będzie posiadał kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany w systemie ePUAP. System teleinformatyczny prześle wnioskodawcy potwierdzenie złożenia wniosku. W przypadku braku podpisu elektronicznego wniosek można będzie wypełnić za pośrednictwem formularza elektronicznego i następnie opatrzony kodem wydrukować lub wypełnić formularz odręcznie i złożyć w wybranym urzędzie gminy. Wniosek składany osobiście powinien być podpisany w obecności pracownika urzędu, a w przypadku przesłania pocztą własnoręczność podpisu potwierdza notariusz. Organ gminy po potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy wystawia potwierdzenie przyjęcia wniosku i najpóźniej następnego dnia roboczego przekształca wniosek papierowy w formę dokumentu elektronicznego i przesyła go (za przedsiębiorcę) do CEIDG. Wpis do CEIDG jest dokonywany, jeżeli wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny. Weryfikacja wniosku dokonywana jest za pośrednictwem systemu CEIDG. Jeżeli wniosek nie jest poprawny, to system zwróci go składającemu lub organowi gminy ze wskazaniem nieprawidłowości. Gdy wniosek złożony w formie papierowej jest niepoprawny prezydent miasta wzywa wnioskodawcę do skorygowania wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Organ gminy nie wydaje tu żadnej decyzji z możliwością złożenia odwołania. W przypadku wniosków składanych elektronicznie to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek kontrolowania czy wniosek został zweryfikowany poprawnie.
 
Istotną zmianą jest fakt, iż zaświadczenia o wpisie w CEIDG nie będą miały formy pisemnej, do jakiej wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, ale tylko formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG.
 
Apelujemy do wszystkich przedsiębiorców figurujących w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w Urzędzie Gminy Olsztyn, posiadających zaświadczenia o wpisie do ewidencji wydane przed dniem 1 stycznia 2008 r. i nigdy później nieaktualizowane, o zgłoszenie się do pokoju nr 1 w Urzędzie Gminy Olsztyn, celem dostosowania wpisu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) lub wykreślenia - w przypadku zaprzestania wykonywania działalności. 
 
Zmiana wpisu bądź jego wykreślenie nie podlega opłacie.

czytano: 2411 razy

źródło: www.czestochowa.pl

Strona główna

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

W czasach międzywojennych w Jaskini Towarnej, zwanej także Jaskinią Niedźwiedzią, znaleziono szczątki niedźwiedzi jaskiniowych i ślady pobytu ludzi ze ...dalej

Jaskinia Towarna
Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018