Fundusz alimentacyjny

Strona główna » GOPS OLSZTYN » Fundusz alimentacyjny

wielkość tekstu:A | A | A

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa.
Komu przysługuje świadczenie?
osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna
Do kiedy osobie uprawnionej przysługuje świadczenie?
•    do ukończenia 18 roku życia,
•    do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia,
•    bezterminowo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego
i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 800 zł.
Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu.
Świadczenie NIE PRZYSŁUGUJE, jeżeli osoba uprawniona:
– została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
– została umieszczona w pieczy zastępczej,
– zawarła związek małżeński.
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, jednak nie wcześniej niż
od początku okresu świadczeniowego.
Jeżeli osoba uprawniona po ukończeniu nauki w szkole została w tym samym roku kalendarzowym przyjęta do szkoły wyższej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują również za wrzesień.
W przypadku utraty ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego wydania orzeczenia
o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Okres świadczeniowy trwa 12 miesięcy –od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
Dokumenty, które należy złożyć
Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek wraz z m.in. następującymi dokumentami:
1.    zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), dotyczące każdego członka rodziny,
2.    zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku
b) wysokości przychodu
c) stawce podatku
d) wysokości opłacanego podatku
– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
3.    odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany, bądź w innych uzasadnionych przypadkach.
4.    w przypadku gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia – zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.
5.    zaświadczenie ze szkoły wyższej potwierdzające wysokość pobieranego stypendium w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o wysokości pobieranego stypendium.
6.    dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło oraz PIT-11 za rok poprzedzający okres świadczeniowy).
7.    dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
8.    dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
9.    odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną.
10.    przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
11.    zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia oraz o udzieleniu urlopu wychowawczego (druk do pobrania przy pobieraniu wniosku), bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o okresie zatrudnienia oraz o udzieleniu urlopu wychowawczego.
12.    oświadczenie o bezskuteczności egzekucji lub zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji
(za ostatnie 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub
•    informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego poza granicą.
14.    w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego – orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.
15.    zaświadczenie właściwego organu gminy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy albo nakaz płatniczy za ten rok.
16.    umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
17.    kopia aktu zgonu rodzica lub małżonka (oryginał do wglądu).
18.    w przypadku osoby pełnoletniej ubiegającej się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego dokument potwierdzający stan cywilny rodzica.
19.    umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.
20.    przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.
21.    kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1990, 1948, 2066 oraz z 2017 r., poz 60, poz. 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
22.    inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków
do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Parafia w Zrębicach istniała już w 1334 roku w spisach świętopietrza wymieniana jako Sdrzambicze (miejsce wytrzewione z krzaków i lasów). Według ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018