Gminna Biblioteka Publiczna

Strona główna » Kultura i rozrywka » Gminna Biblioteka Publiczna

wielkość tekstu:A | A | A


Gminna Biblioteka Publiczna
w Olsztynie
 

Pl. Piłsudskiego 15
42-256 Olsztyn
tel. O-34 328-53-13
e-mail: gbp@olsztyn-jurajski.pl“Biblioteka jest instytucją, która swoim istnieniem
świadczy  o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa,
przez które człowiek wyraża swój zmysł twórczy, inteligencję,
znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą,
osobistego poświęcenia solidarności i prawa do rozwoju dobra wspólnego”.

Jan Paweł II

                        Tymczasowe godziny otwarcia biblioteki dla czytelników:

                                                 poniedziałek          8:00 - 16:00
                                                 wtorek                11:00 - 19:00
                                                 środa                   8:00 - 16:00
                                                 czwartek              8:00 - 16:00
                                                 piątek                  8:00 - 16:00

 

 Dostęp do kolekcji „Wolnych Lektur” jest możliwy z katalogu bibliotecznego
on-line Biblioteki.

 

 

www.olsztynjurajski-g
bp.sowwwa.pl

 

 

w.bibliotece.pl/community/libraries/olsztynjurajski/

 

 

Biblioteka świadczy następujące usługi:

- wypożyczanie woluminów do domu
- udostępnianie zbiorów w czytelni (na miejscu)
- prowadzenie lekcji bibliotecznych dla szkół i przedszkoli wg. potrzeb
- udostępnianie codziennej prasy
- udzielanie informacji bibliotecznej, bibliograficznej i katalogowej
- zapewnia dostęp do komputerów i internetu

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa jak również do upowszechniania wiedzy i  rozwoju kultury w  rejonie. Do szczegółowego zakresu działań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZYTELNIKA

Szanowni Państwo

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE / Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/ oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2018 r., poz. 1000/

Gminna Biblioteka Publiczna w Olsztynie informuje, że:

Administratorem danych osobowych jest:

Gminna Biblioteka Publiczna, Pl. Piłsudskiego 15, 42-256 Olsztyn.                                                                Dane kontaktowe: tel. (034) 3285313, e-mail: gbp@olsztyn-jurajski.pl

Dane kontaktowe

Inspektora  Ochrony

Danych  

Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe IOD: email: ido.gbp@olsztyn-jurajski.pl

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna  

Dane identyfikujące Czytelnika oraz dane dotyczące korzystania przez Czytelnika z usług Biblioteki są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Bibliotece, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. DZ.U. z 2018r. poz. 574 z późn. zm.) w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Biblioteki, m.in.:

a)             wykonywanie zadań związanych z udostępnianiem i ochroną materiałów bibliotecznych,

b)            statystycznych,

c)             zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa.

d)            upowszechniania wiedzy i kultury

Adres poczty elektronicznej oraz/lub numer telefonu Czytelnika, mogą być przetwarzane                         na podstawie zgody w następujących celach:

e)             powiadamiania o nieterminowym zwrocie materiałów bibliotecznych.

Kategorie odbiorców danych

Dane osobowe Czytelników mogą być przekazywane do państw trzecich (w postaci wizerunku umieszczonego na facebooku) , dane osobowe mogą również być przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymać dane osobowe  w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych wynosi:

1.      dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz  opracowywania statystyk – nie więcej niż 6 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki,

2.      dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody, nie dłużej jednak niż 6 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki.

3.      dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia należności przewidzianych w Regulaminie Wypożyczalni, dane będą trwale niszczone po upływie 6 lat od dnia wymagalności roszczenia,

 

Przysługujące Pani/Panu prawa, w tym prawo do sprzeciwu

1.      W stosunku do swoich danych osobowych ma PaniPan prawo:

a)        potwierdzenia czy są przetwarzane, a jeżeli tak, dostępu do nich,

b)        sprostowania nieprawidłowych danych,

c)        żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (prawo do bycia zapomnianym)              w zakresie jaki dopuszczają przepisy prawa, w tym wymienione w punkcie ( okresy przechowywania danych) niniejszej informacji,

d)        otrzymania kopii lub przeniesienia danych do innego administratora na zasadach opisanych w RODO,

e)        wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych                 na mocy RODO.

2.      Nie może Pani/Pan wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdyż nie są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, profilowane ani przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO.

 

Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług.

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury

  Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie jest instytucją kultury nastawioną na animację środowiska lokalnego i edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych. Wielokierunkowa ...
dalej

TVP 3 Katowice w Gminnej Bibliotece Publicznej

23 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Książki. W celu promocji czytelnictwa w całej Polsce odbyły się tego dnia spotkania autorskie, plenerowe czytanie, heppeningi i konkursy. Przy ...
dalej
Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Według przekazów pod zamkiem istnieje rozległy system jaskiń i korytarzy wykutych w skale. Mówi się też o podziemnym tunelu łączącym olsztyńską ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018