Jednorazowa zapomoga

Strona główna » GOPS OLSZTYN » Jednorazowa zapomoga

wielkość tekstu:A | A | A

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:
•    z tytułu urodzenia żywego dziecka;
•    matce lub ojcu, albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka;
•    w kwocie 1000 zł jednorazowo na każde dziecko;
•    jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł;
•    jeżeli wniosek o jej wypłatę zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka bądź od dnia przysposobienia dziecka;
•    jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.
Dokumenty, które należy złożyć
W przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy trwający od dnia 01.11.2019 roku do 31.10.2020 roku należy dostarczyć dokumenty za rok 2018.
•    zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2018 rok (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa), zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
•    oświadczenie wnioskodawcy o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w 2018;
•    zaświadczenie ze szkoły wyższej potwierdzające wysokość pobieranego stypendium za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku;
•    kopia prawomocnego wyroku rozwodowego (oryginał do wglądu);
•    kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu), a także:
•    przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w 2018 roku,
•    zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2018 roku, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem bądź potwierdzające bezskuteczność egzekucji w 2018 roku,
•    oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika
o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
•    zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy za 2018 rok lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych (umowa dzierżawy w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa w dzierżawę lub umowę zawartą w formie aktu notarialnego);
•    kopia aktu zgonu rodzica lub małżonka (oryginał do wglądu);
•    zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10-go tygodnia ciąży do porodu, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży;
•    przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów świadczonych
w 2018 roku na rzecz osoby spoza rodziny wraz z ugodą lub wyrokiem sądowym
je zasądzającym;
•    inne dodatkowe dokumenty związane z indywidualną sytuacją osoby ubiegającej się i członków jej rodziny.
Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym 2018 przez wnioskodawcę oraz członków jego rodziny.
•    kopia umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o pracę nakładczą, umowy agencyjnej, decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginały do wglądu);
•    zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został dochód;
•    oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został dochód w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej;
•    kopia decyzji przyznającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, a także emeryturę, rentę lub rentę rodzinną, rentę socjalną z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego (oryginał do wglądu).
Dokumenty potwierdzające utratę dochodu w 2018 roku i po 2018 roku przez wnioskodawcę oraz członków jego rodziny.
•    kopia świadectwa pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu (oryginał do wglądu);
•    dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu (PIT-y wydane przez płatnika składek PIT-11, PIT-40, PIT-8 za 2018 rok);
•    dokument potwierdzający datę zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej (oryginał do wglądu).
Dokumenty do pobrania
•    Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
•    Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu
•    Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa
•    Zaświadczenie lekarskie
•    Zaświadczenie od pracodawcy o kwocie dochodu uzyskanego
•    Oświadczenie RODO


Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 111),
•     Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466),
•     Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz.1497),
•     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)


 

Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Niepowtarzalna sceneria zamkowego wzgórza i okolic Olsztyna służyła znakomitym reżyserom do kręcenia ujęć znanym filmów: Rękopis znaleziony w ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018