Pomoc społeczna

Strona główna » GOPS OLSZTYN » Pomoc społeczna

wielkość tekstu:A | A | A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Świadczeniami z pomocy społecznej są:
1) świadczenia pieniężne (np. zasiłek stały,  zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy),
2) świadczenia niepieniężne (np. praca socjalna, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej).

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1)    ubóstwa,
2)    sieroctwa,
3)    bezdomności,
4)    bezrobocia,
5)    niepełnosprawności,
6)    długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7)    przemocy w rodzinie,
8)    potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
9)    potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
10)    bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
11)    trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
12)    trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13)    alkoholizmu lub narkomanii,
14)    zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15)    klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, od dnia 1 października 2018 r., obowiązują następujące:
1) kwoty kryteriów dochodowych, uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej:
•    dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł
•    dla osoby w rodzinie – 528 zł
2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
•    kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 1.763 zł,
•    minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – 647 zł,
•    maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – 1.376 zł,
•    maksymalna kwota zasiłku stałego – 645 zł.
3) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 308 zł.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

U osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej, przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy oraz gromadzi niezbędną dokumentację.

Ubiegając się o pomoc finansową z GOPS, należy złożyć wniosek.

Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Ruchomą szopkę olsztyńską Jan Wewiór rzeźbił przez 15 lat, ale dzieło to nadal nie jest w pełni ukończone, gdyż autor "Beltejemowa pod strzechą" ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018