Przedsięwzięcia 2011'

Strona główna » Fundusze unijne » Przedsięwzięcia 2011'

wielkość tekstu:A | A | A

Skanalizowane Kusięta

Gmina Olsztyn zakończyła rozpoczętą w 2009 r. budowę kanalizacji sanitarnej w Kusiętach.

Całkowita wartość realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kusiętach Gmina Olsztyn” to 7,12 mln zł.

Sporą część środków tj. 5,2 mln zł Gmina pozyskała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V Środowisko. Pozostałą kwotę sfinansowano z środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z środków własnych.


Skanalizowane Przymiłowice

Całkowita wartość realizacji zadania to 4,2 mln.

Prawie połowę środków tj. 2 mln. zł Gmina pozyskała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w ramach działania "Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej". Pozostałą kwotę sfinansowano z środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodniej oraz z środków własnych.

Do biegnącej wzdłuż drogi DK 46 sieci kanalizacyjnej o długości 4 4040 mb, podłączonych zostało 71 posesji zabudowanych oraz 33 posesje niezabudowane.


Sala gimnastyczna w Kusiętach

Zespół Szkół w Kusiętach, zyskał nowoczesną salę gimnastyczną o wymiarach 18 na 24 m wraz z łącznikiem. W budynku znajdują się również szatnie szkolne i sportowe, natryski i pomieszczenia dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Całkowity koszt inwestycji to 2 140 000 zł, w całości sfinansowane z budżetu Gminy Olsztyn.


Zagospodarowany staw w Turowie

Altana, grill, ławeczki oraz pomosty ozdobiły staw w Turowie.

W czerwcu teren wokół stawu w Turowie zyskał nowe otoczenie. Powstały m.in.: wiata z ławkami i stołem, betonowe grille i podłoże z kostki brukowej.

Utworzono też miejsce na ognisko z wymurowanym kręgiem i ławeczkami. Projekt obejmował również wykonanie małego placu zabaw (z huśtawką, drabinką i zjeżdżalnią) oraz dwóch pomostów wędkarskich.

Projekt dofinansowano w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji Odnowa i rozwój wsi. Środki w kwocie 39 440 zł pozyskane są w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem – Partnerstwo Północnej Jury. Całkowity koszt realizacji projektu to 64 564 zł.


Punkt Informacji Turystycznej

Od sierpnia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie działa nowy Punkt Informacji Turystycznej.

W usytuowanym w centrum Olsztyna punkcie  można zaczerpnąć szczegółowych informacji o atrakcjach i branży turystycznej działającej na terenie gminy Olsztyn i w regionie.

Pomieszczenie wymagało gruntownego remontu. Całkowity koszt modernizacji biura to 10 tys. zł, z czego 70% Gmina pozyskała w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów (konkurs Stowarzyszenia Partnerstwa Północnej Jury).

PIT w Olsztynie to jeden z blisko 70 punktów informacji turystycznej powstałych w ramach programu pn. „Śląski System Informacji Turystycznej ” realizowanego z Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 „Systemy Informacji Turystycznej”.

Liderem projektu jest Śląska Organizacja Turystyczna, która realizuje zadania przy współpracy z pięcioma partnerami, w tym Związkiem Gmin Jurajskich, do którego należy Gmina Olsztyn.

Dzięki udziałowi w projekcie Gmina Olsztyn jako beneficjent ostateczny stała się jednym z ośrodków turystycznych objętych zintegrowanym systemem informacji turystycznej w skali regionu. Zyskała również pełne wyposażenie punktu: meble (biurko, regały, krzesła, itp.), sprzęt cyfrowy i analogowy (komputer stacjonarny, laptop, drukarka, skaner, aparat cyfrowy, telefaks) oraz dostęp do bezpłatnych materiałów informacyjno promocyjnych.


 EFS w Kusiętach

Realizacja Projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic z Zespołu Szkół w Kusiętach" dobiegła końca.

Celem projektu był wszechstronny rozwój kompetencji kluczowych i wyrównanie w ciągu jednego roku szans edukacyjnych uczniów i uczennic z Zespołu Szkół w Kusiętach.

Uczniowie i uczennice brali udział w: warsztatach z preorientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego, bloku zajęć wyrównawczych, zajęciach specjalistycznych.

Rozwijali również swoje talenty i zainteresowania podczas dodatkowych zajęć w kołach: polonistycznym, matematycznym, geograficznym, chemicznym, artystycznym, językowym, informatycznym, historycznym, młodego przedsiębiorcy, animacji poklatkowej czy muzyczno-ruchowej.


Młodzi podróżnicy

W Szkole Podstawowej w Olsztynie odbywały się zajęcia warsztatowe kształtujące umiejętności poznawcze uczniów w ramach projektów: „Szkoła Twórczego Myślenia”, „Wiem Jak …” i „Mali Łowcy Przygód”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektów w klasach I-III odbyły się otwarte zajęcia dla dzieci wraz z rodzicami pod hasłem „Twórcze spotkanie młodych podróżników - INDYJSKA ULICA”.

Dzieciom bardzo podobały się wspólne zajęcia z rodzicami. Takie zajęcia rozbudzają ciekawość, poszerzają wiedzę i zainteresowania uczniów, uczą zapamiętywać informacje w atrakcyjny i skuteczny sposób, ale uczą też tolerancji wobec innych narodów i kultur.

Kolejne zajęcia, tym razem dla rodziców odbyły się w listopadzie pod hasłem „Sukces w szkole, równość szans”.


Droga Biskupice - Olsztyn - Kusięta

W grudniu zakończono prace przy budowie drogi powiatowej przez całą gminę Olsztyn: od Biskupic przez Olsztyn, aż do Kusiąt. Drogi zyskały  m.in.: chodniki, odwodnienie i nowe nakładki asfaltowe. Całkowity koszt inwestycji, to ok. 11 mln zł.

W Olsztynie w ramach zadania powstały chodniki i ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kühna, do rynku. Nową nawierzchnię zyskała także ul. Mstowska. Chodniki zbudowano też w Kusiętach od przejazdu kolejowego wzdłuż zabudowy w kierunku do Olsztyna. Remontu kapitalnego doczekała się także zupełnie dziurawa droga za przejazdem kolejowym do Brzyszowa.

W Biskupicach powstał chodnik wzdłuż ul. Żareckiej od szkoły w stronę remizy oraz wzdłuż ulicy Olsztyńskiej od kościoła do końca miejscowości w kierunku Olsztyna.

Inwestycja dofinansowana była ze środków europejskich pochodzących z Programu Rozwoju Subregionu - zadanie 7.1.1 pn. Budowa dróg kluczem do rozwoju gospodarczego subregionu północnego. Wkład własny do projektu współfinansowało Powiat Częstochowski i Gmina Olsztyn.


 Dodatkowe zajęcia za unijne pieniądze

Prawie pół miliona złotych pozyskała Gmina Olsztyn na liczne zajęcia pozalekcyjne wyrównujące szanse edukacyjne oraz poszerzające wiedzę i umiejętności uczniów szkół w Biskupicach, Kusiętach i Olsztynie.

Gmina poprzez szkoły realizuje zadanie w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekty w szkołach są w stu procentach finansowane przez Unię Europejską. Termin realizacji to 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

W ramach programu Biskupice realizują projekt pn. "Lepsza przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic ze szkoły Podstawowej w Biskupicach". Za kwotę 79142,11 zł, dzieci mogą korzystać z zajęć wyrównawczych matematyczno-przyrodniczych oraz humanistycznych, warsztatów preorientacji zawodowej i pięknej mowy oraz zajęć muzyczno-ruchowych, ekologicznych, informatycznych i poznawczych - kultura USA i Wielkiej Brytanii.

"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic z Zespołu Szkół w Kusiętach" oszacowano na 190854 zł. Projekt obejmuje: warsztaty z preorientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego, zajęcia wyrównawcze z matematyki, koło polonistyczne, matematyczne, informatyczne, geograficzne, historyczne, chemiczne i artystyczne, warsztaty plastyczne z użyciem nowoczesnych technik cyfrowych, zajęcia muzyczno-ruchowe oraz zajęcia specjalistyczne: rewalidacyjne, logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne.

Zajęcia wyrównawcze z kształcenia zintegrowanego, edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, języka polskiego, angielskiego i francuskiego, koło matematyczne, ekologiczne, regionalne i teatralne, zajęcia informatyczne, plastyczno-kulturalne i dziennikarskie oraz zajęcia z terapii pedagogicznej i pomocy psychologicznej organizowane są za kwotę 211600 zł "Ku lepszej przyszłości" uczniów Szkoły Podstawowej w Olsztynie.


Ścieżka łącząca Olsztyn z Janowem

Gmina Olsztyn zyskała oznakowany pieszo-rowerowy dukt z początkiem na olsztyńskim rynku. Dalej ścieżka łącząca cztery gminy biegnie przez Sokole Góry i Zrębice w kierunku Pabianic.

Ścieżkę oznakowano w ramach projektu "Turystyczna Dolina Wiercicy", którego celem było utworzenie nowoczesnego, regionalnego produktu turystycznego na terenach o wysokiej atrakcyjności turystycznej, zlokalizowanego w północno - wschodniej części województwa śląskiego, czyli w gminach Olsztyn, Janów, Przyrów i Dąbrowa Zielona.

Projekt polegał m.in.: na wytyczeniu i wykonaniu pieszo-rowerowej trasy wraz z miejscami odpoczynku, tablicami informacyjnymi i elementami małej architektury.

Łączny koszt realizacji projektu to 2.936.507,94 zł. Dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego stanowi 2.368.000,00 zł.

Pozostała kwota to wkład własny partnerów projektu: Gmina Janów - 303 870,78 zł, Gmina Dąbrowa Zielona - 40.863,81 zł, Gmina Olsztyn - 39.673,94 zł, Gmina Przyrów - 184.099,41 zł.

 

Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

W czasach międzywojennych w Jaskini Towarnej, zwanej także Jaskinią Niedźwiedzią, znaleziono szczątki niedźwiedzi jaskiniowych i ślady pobytu ludzi ze ...dalej

Jaskinia Towarna
Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018