Przedsięwzięcia 2014'

Strona główna » Fundusze unijne » Przedsięwzięcia 2014'

wielkość tekstu:A | A | A

Skwer na Borowym w Olsztynie
i ścieżka pieszo-rowerowa do Przymiłowic
 

W listopadzie 2014 r. zakończyły się prace przy kompleksowym zagospodarowaniu stawów na Borowym w Olsztynie oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego do Przymiłowic.

Otoczenie stawów zyskało skwer z alejkami, wyposażony w oświetlenie solarne i ławeczki. Powstała też siłownia zewnętrzna, szachownica, tor rowerowy, plażo-piaskownica oraz altanki.

- Zbudowaliśmy także oświetlony ciąg pieszo-rowerowy o długości ponad 1,7 km. - Podświetlona trasa biegnie od ul. Asnyka w Olsztynie, przez ul. Kolejową i Księcia Lubomirskiego do ronda i dalej  wzdłuż drogi krajowej do granic Przymiłowic. Zapraszamy do korzystania! – zachęca Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsztyn.

Realizacja zadania pn. "Rowerem wokół jurajskich ruin zamku w Olsztynie - budowa ścieżki rowerowej eliminującej rowery z drogi krajowej 46 wraz z zagospodarowaniem terenu na cele turystyczne", kosztowała ponad 900 tys. zł. Gmina Olsztyn pozyskała 85% dofinansowania inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne.Skanalizowany Odrzykoń

W październiku 2014 r. Gmina Olsztyn zakończyła budowę kanalizacji sanitarnej w Olsztynie – Odrzykoniu. Trwa podłączanie posesji.

Do sieci kanalizacyjnej o długości 3 255 mb, podłączonych zostanie 68 posesji zabudowanych. Umożliwione jest też podłączenie kolejnych 88 posesji niezabudowanych. Całkowity koszt inwestycji to ponad 4,3 mln zł.

Odrzykoń zyskał kanalizację sanitarną z niezbędną infrastrukturą oraz przepompownią ścieków. Odtworzone zostały nawierzchnie drogowe części dróg.

Inwestycja została dofinansowana kwotą ponad 1,9 mln zł, którą Gmina pozyskała uczestnicząc w konkursie Urzędu Marszałkowskiego ogłoszonego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Pozostałe koszty zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olsztyn-Odrzykoń” Gmina sfinansuje z środków własnych.


Efektowne otwarcie siedziby GOK i Biblioteki w Olsztynie

Koncert Zbigniewa Wodeckiego, prowadzenie, piosenki i dowcipy Krzysztofa Respondka oraz efektowne odsłonięcie budynku, były głównymi atrakcjami otwarcia zabytkowej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Olsztynie po kapitalnym remoncie.

Impreza, przy udziale niespodziewanej ilości widzów i zaproszonych gości, odbyła się 28 września 2014 r. na rynku w Olsztynie. Wydarzenie dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - Małe Projekty,  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja zarządzająca Programem - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 O remoncie budynku

Po gruntownym remoncie trwającym kilkanaście miesięcy, najstarszy i najciekawszy architektonicznie budynek w centrum Olsztyna wygląda jak nowy z zachowaniem tego co w nim najpiękniejsze.

Zabytkowy obiekt ma nowy dach i efektowną elewację. Zyskał poddasze na pracownie tematyczne i kompleksowo zmodernizowane dwie, pozostałe kondygnacje. Jest też winda i pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Są nowe: instalacje elektryczne, wod-kan, c.o, podłogi, drzwi, okna i tynki wewnętrzne. Trwa wybór wyposażenia. 

Koszt inwestycji to ponad 1,2 mln złotych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wsparło realizację zadania kwotą 300 tys. złotych.


Modernizacja stadionu w Olsztynie

Prace przy modernizacji stadionu piłkarskiego, sąsiadującego z halą sportową w Olsztynie zakończyły się w czerwcu.

Stadion zyskał m.in. nową murawę o wymiarach 65x108m wraz z drenażem powierzchniowym, czyli taką, która spełnia obecne wymogi FIFA. Natomiast przebudowane trybuny, w trzech sektorach pomieszczą 252 widzów.

Dodatkowo na stadionie pojawił się osprzęt stały i piłkochwyty. Wykonany zostanie też chodnik stanowiący połączenie komunikacyjne pomiędzy wejściem na teren stadionu i sąsiadującą halą sportową oraz boiskami „Orlika”.

Całkowita wartość projektu pn. „Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z zapleczem Olsztynie”, to około 640 tys. zł. Aplikując do konkursu Stowarzyszenia PPJ, Gmina Olsztyn pozyskała 350 586 zł dofinansowania z Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi. Modernizację obiektu dofinansowano również z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach "Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej" kwotą 174 tys. zł.


 Remont ul. Zielonej i 3 Maja w Olsztynie

Jesienią zakończą się prace przy realizacji projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1065 S z drogą krajową nr 46 - przebudowa ciągu ulic: 3 Maja i Zielonej”.

Projektem objęte są drogi o łącznej długości 1075,37 mb, w tym: przebudowanie siedmiu skrzyżowań, budowa mini ronda z przejezdną wyspą, budowa chodnika, montaż instalacji zwiększającej bezpieczeństwo pieszych na przejściu przy przedszkolu, budowa odwodnienia i stanowisk postojowych, zagospodarowania skweru i zieleni przyulicznej.

Dzięki realizacji projektu, Olsztyn zyska alternatywne, bezpieczne połączenie drogi krajowej (ul. Żwirki i Wigury) oraz powiatowej (ul. Kühna) z pominięciem rynku (przez ul. Napoleona).

Wartość robót budowlanych to 900 tys. zł. Dzięki aplikacji o środki do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Gmina Olsztyn pozyskała ponad 450 tys. zł dofinansowania.


Ścieżka rowerowa i miejsca wypoczynku
z parkingami w Olsztynie

W marcu 2014 r. roku Gmina Olsztyn sfinalizowała projekt unijny pn. „Turystyczne zagospodarowanie lasu u podnóża ruin XIV w. zamku, jego połączenie ścieżką rowerową z rezerwatem przyrody Sokole Góry wraz z przebudową parkingu i miejsca obsługi turysty w Gminie Olsztyn”.

W ramach inwestycji u podnóża zamku od strony zabytkowego, Spichlerza powstał park z alejkami, nad którymi zawieszono cztery efektowne rzeźby balansujące, znanego w świecie artysty, Jerzego Kędziory. Są także cztery polany rekreacyjne oraz ścieżka do zjazdów górskich. Zadbano również o elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, lampy i stanowiska grillowe. Do wszystkich atrakcji prowadzą ścieżki wytyczone od dwunastu wejść.

Wzdłuż drogi powiatowej Olsztyn – Biskupice, od parkingu pod Górą Biakło do rezerwatu przyrody Sokole Góry, powstała prawie kilometrowa, szeroka na dwa metry, asfaltowa ścieżka rowerowa. Przy rezerwacie przyrody Sokole Góry powstał parking oraz miejsca obsługi zmotoryzowanego turysty. Są tam: wiaty, stoły z ławkami, kosze na śmieci, miejsca piknikowe, stojaki na rowery oraz stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i autokarów.

Całkowity koszt zadania to 1 623 500 zł. Startując w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.2. „Infrastruktura około turystyczna-podmioty publiczne”, Gmina Olsztyn pozyskała 1 379 975 zł.


 Wielofunkcyjne boisko w Kusiętach

W sierpniu 2014 r. roku oddano do użytku wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, zbudowane na placu szkolnym w Kusiętach.

Obiekt o wymiarach 19,10x32,25 m zawiera boiska do: koszykówki (28x15m), piłki nożnej i siatkówki (18x9m). Zamontowano również osprzęt stały niezbędny do optymalnego wykorzystania obiektu, tj. kosze do koszykówki, piłko chwyty, itp.

Całkowita wartość zadania to 130 tys. zł. Pozyskane przez Gminę Olsztyn dofinansowanie wynosi 50 tys. zł i zostało przyznane przez Stowarzyszenie PPJ - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi.


Spójne oznakowanie Gminy Olsztyn

Na rynku w Olsztynie w Olsztynie pojawiły się siedziska i mini labirynt, nawiązujące do formy graficznej logotypu gminy. Te i inne instalacje oraz elementy oznakowania turystycznego powstały dzięki realizacji projektu unijnego pn. „System Identyfikacji Gminy Olsztyn - oznakowanie oraz budowa infrastruktury turystycznej”.

We wszystkich miejscowościach w gminie zainstalowano  jednolite oznakowanie zgodne z księgą wizualizacji Gminy Olsztyn. Są to kierunkowskazy wskazujące drogę do największych atrakcji turystycznych oraz tzw. witacze przy drogach wjazdowych do gminy. Spójne elementy informacyjne przyczynią się do sprawnego przemieszczania turystów po całej gminie oraz ułatwią poznanie wszystkich walorów okolicy.

Zadanie dofinansowano kwotą 81 352 zł w ramach PROW 2007-2013, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PPJ, działanie: Odnowa i Rozwój Wsi. Realizacja projektu została również dofinansowana środkami pochodzącymi z funduszu sołeckiego.


 Przyszłościowy projekt w Kusiętach

W czerwcu zakończyły się zajęcia organizowane dla uczniów Zespołu Szkół w Kusiętach w ramach projektu pn. "Kompetencje kluczowe poszerzają horyzonty do mojej przyszłości", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy projektu mieli do wyboru wiele różnorodnych zajęć. Wyrównywali swoje szanse edukacyjne, pogłębiali wiedzę, przezwyciężali trudności w nauce oraz pracowali nad emocjami. Ukoronowaniem projektu były Targi Wiedzy i Umiejętności, które odbyły się 18 czerwca 2014 r.


 Dofinansowanie świetlic

43 880 zł to kwota, jaką Gmina Olsztyn pozyskała z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych w Biskupicach, Przymiłowicach, Turowie i Zrębicach.

Środki pozyskano z konkursu pn. „Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, współfinansując je z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

W kościele olsztyńskim znajduje się niezwykły obraz, na którym, jak głosi legenda, Anioł odbił własne oblicze słynące z nieziemskiej urody.dalej

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Olsztynie
Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018