Stypendia i zasiłki szkolne

Strona główna » GOPS OLSZTYN » Stypendia i zasiłki szkolne

wielkość tekstu:A | A | A

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego.

Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1)    zamieszkują na terenie gminy Olsztyn,
2)    rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
3)    dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:
1)    dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
2)    dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
3)    studentom szkół wyższych i licencjackich.

FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO
W zależności od potrzeb uczniów stypendium szkolne udziela się w następujących formach:
1)    całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
2)    pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym(w szczególności na zakup przyborów szkolnych, np. długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty, itp., podręczników, lektur szkolnych, opracowań szkolnych, encyklopedii, słowników, poradników związanych z edukacją ucznia, tornistrów, strojów, obuwia sportowego związanego z procesem edukacyjnym oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę, np. fartuchy, rękawice ochronne, ubranie i narzędzia niezbędne do odbycia praktyki uczniowskiej a także mundurków i strojów galowych, instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących w zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych, sprzętu sportowego dla uczniów szkół sportowych, sprzętu umożliwiającego rozwijanie zainteresowań w formach zorganizowanych, np. w kołach zainteresowań, komputerów, programów naukowych do tych komputerów, tuszu do drukarek, biurek, krzeseł służących wyłącznie do nauki w domu,
3)    całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,
4)    formie świadczenia pieniężnego w wyjątkowych wypadkach określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Ruchomą szopkę olsztyńską Jan Wewiór rzeźbił przez 15 lat, ale dzieło to nadal nie jest w pełni ukończone, gdyż autor "Beltejemowa pod strzechą" ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018