Zasiłek pielęgnacyjny

Strona główna » GOPS OLSZTYN » Zasiłek pielęgnacyjny

wielkość tekstu:A | A | A

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest z tytułu niepełnosprawności na częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, a także osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości (jeśli nie jest całkowicie ubezwłasnowolnione) w celu kontynuacji wypłaty świadczenia musi ono złożyć wniosek osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej (osoba składająca wniosek w imieniu wnioskodawcy jest zobowiązana okazać upoważnienie osoby do złożenia wniosku w jej imieniu).
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
•    niezależnie od wysokości dochodu;
•    od 1 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 184,42 zł miesięcznie; od 1 listopada 2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84zł miesięcznie;
•    niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do lat 16 na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności bez orzekania o stopniu niepełnosprawności);
•    osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
•    osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującą się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
•    osobie, która ukończyła 75 lat
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
•    osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
•    osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
Dokumenty, które należy złożyć
•    kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
•    kopia decyzji ZUS w przypadku pobierania świadczeń emerytalno-rentowych (oryginał do wglądu);

Dodatkowe informacje
Znaczny stopień niepełnosprawności – oznacza to:
•    niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
•    całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
•    stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
•    posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
•    niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
Podstawa prawna
•    Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 111),
•    Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466),
•    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497)
•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 

Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Najlepsze warunki do uprawiania Nordic Walking w gminie Olsztyn dają Sokole Góry. Pierwszy Jurajski Zjazd Miłośników Nordic Walking w Gminie Olsztyn ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018