Zespół Interdyscyplinarny

Strona główna » GOPS OLSZTYN » Zespół Interdyscyplinarny

wielkość tekstu:A | A | A

Zespół Interdyscyplinarny działa w oparciu o Uchwałę nr IV/26/11 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Olsztyn na lata 2017-2022  przyjęty Uchwałą nr XX/218/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 maja 2017 r.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Zespół Interdyscyplinarny liczy 10 osób, w skład którego wchodzą przedstawiciele:
1)    gminnego ośrodka pomocy społecznej,
2)    gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
3)    policji,
4)    ochrony zdrowia,
5)    oświaty,
6)    organizacji pozarządowej,
7)    kurator sądowy.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:
1)    diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2)    podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
3)    inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
4)    rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
5)    inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
6)    realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2022.

Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz z problemem alkoholowym z terenu gminy Olsztyn udzielana jest także pomoc psychologiczno-tereapeutyczna w Punkcie Konsultacyjnym w Olsztynie.

WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROBLEMATYKĄ PRZEMOCY W RODZINIE

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa
tel. (022) 824-25-01 (sekretariat), (022) 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii")
e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl
strona www: http://www.niebieskalinia.pl

Komisariat Policji w Olsztynie
pl. Piłsudskiego7/8, 42-256 Olsztyn
tel. (34) 369-09-70

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn
tel. (034) 328-59-20, (034) 328-50-76 lub (034) 328-50-77 wewn. 35
e-mail: gops@olsztyn-jurajski.pl

 

Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Ruchomą szopkę olsztyńską Jan Wewiór rzeźbił przez 15 lat, ale dzieło to nadal nie jest w pełni ukończone, gdyż autor "Beltejemowa pod strzechą" ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018